Skip to main content

GLOBAL

close

Board of Directors

Directors

 • Noriyuki Inoue
  Chairman of the Board
 • Masanori Togawa
  President and CEO, Member of the Board
 • Chiyono Terada
  Member of the Board
  (external)
 • Kosuke Ikebuchi
  Member of the Board
  (external)
 • Guntaro Kawamura
  Member of the Board,
  Senior Executive Officer
 • Ken Tayano
  Member of the Board,
  Senior Executive Officer
 • Masatsugu Minaka
  Member of the Board,
  Senior Executive Officer
 • Jiro Tomita
  Member of the Board,
  Senior Executive Officer
 • Takashi Matsuzaki
  Member of the Board,
  Senior Executive Officer
 • Koichi Takahashi
  Member of the Board,
  Senior Executive Officer
 • Frans Hoorelbeke
  Member of the Board (non-resident)
 • David Swift
  Member of the Board (non-resident)

Audit & Supervisory Board Members

 • Yoshiyuki Kaneda
 • Ryu Yano
 • Kenji Fukunaga
 • Kosei Uematsu

Senior Executive Officers

 • Junichi Sato
 • Yukio Hayashi
 • Shigeki Hagiwara
 • Shinya Okada
 • Yoshikazu Tayama
 • Yoshiyuki Uemura
 • Masayuki Moriyama
 • Yasushi Yamada

Executive Officers

 • Katsuyuki Sawai
 • Toshitaka Tsubouchi
 • Hiroo Sakai
 • Yoshihiro Mineno
 • Hitoshi Jinno
 • Kota Miyazumi
 • Tsutomu Morimoto
 • Yuji Yoneda
 • Masaki Saji
 • Masafumi Yamamoto
 • Satoshi Funada

As of June 26, 2015

Find out more in your region.

Global Locations

Go To Page Top