Skip to main content

close

Management

As of July 1, 2023

Directors

Noriyuki Inoue

Noriyuki Inoue

Chairman of the Board

View Career

Masanori Togawa

Masanori Togawa

President and CEO,
Member of the Board

View Career

Tatsuo Kawada

Tatsuo Kawada

Member of the Board
(external)

View Career

Akiji Makino

Akiji Makino

Member of the Board
(external)

View Career

Shingo Torii

Shingo Torii

Member of the Board
(external)

View Career

Yuko Arai

Yuko Arai

Member of the Board
(external)

View Career

Ken Tayano

Ken Tayano

Member of the Board,
Senior Executive Officer

View Career

Masatsugu Minaka

Masatsugu Minaka

Member of the Board,
Senior Executive Officer

View Career

Takashi Matsuzaki

Takashi Matsuzaki

Member of the Board,
Senior Executive Officer

View Career

Kanwal Jeet Jawa

Kanwal Jeet Jawa

Member of the Board,
Senior Associate Officer

View Career

Audit & Supervisory Board Members

 • Ryu Yano
 • Toru Nagashima
 • Kaeko Kitamoto
 • Kosei Uematsu
 • Hisao Tamori

Senior Executive Officers

 • Koichi Takahashi
 • Masayuki Moriyama
 • Satoshi Funada
 • Naofumi Takenaka
 • Yoshikazu Tayama
 • Katsuyuki Sawai
 • Tsutomu Morimoto
 • Yuji Yoneda
 • Masaki Saji
 • Toshio Ashida
 • Yoshiyuki Hiraga
 • Shigeki Morita
 • Yasushi Yamada

Executive Officers

 • Hitoshi Jinno
 • Kota Miyazumi
 • Masafumi Yamamoto
 • Akira Murai
 • Makio Takeuchi
 • Hideki Maruoka
 • Shoji Uehara
 • Junichi Oomori
 • Katsumi Kawahara
 • Hiroaki Ueda
 • Katsuya Miura
 • Kenji Matsuba
 • Tomohiro Mizuguchi
 • Kimikazu Hatou
 • Keiko Mori
 • Masaaki Miyatake

Find out more in your region.

Global Locations

Go To Page Top