Skip to main content

close

Management

As of June 26, 2020

Directors

Noriyuki Inoue

Noriyuki Inoue

Chairman of the Board

View Career

Masanori Togawa

Masanori Togawa

President and CEO,
Member of the Board

View Career

Chiyono Terada

Chiyono Terada

Member of the Board
(external)

View Career

Tatsuo Kawada

Tatsuo Kawada

Member of the Board
(external)

View Career

Akiji Makino

Akiji Makino

Member of the Board
(external)

View Career

Shingo Torii

Shingo Torii

Member of the Board
(external)

View Career

Ken Tayano

Ken Tayano

Member of the Board,
Senior Executive Officer

View Career

Masatsugu Minaka

Masatsugu Minaka

Member of the Board,
Senior Executive Officer

View Career

Jiro Tomita

Jiro Tomita

Member of the Board,
Senior Executive Officer

View Career

Takashi Matsuzaki

Takashi Matsuzaki

Member of the Board,
Senior Executive Officer

View Career

Kanwal Jeet Jawa

Kanwal Jeet Jawa

Member of the Board,
Senior Associate Officer

View Career

Audit & Supervisory Board Members

 • Ryu Yano
 • Toru Nagashima
 • Kosei Uematsu
 • Hisao Tamori

Senior Executive Officers

 • Yoshihiro Mineno
 • Koichi Takahashi
 • Yoshikazu Tayama
 • Masayuki Moriyama
 • Satoshi Funada
 • Naofumi Takenaka
 • Yasushi Yamada

Executive Officers

 • Katsuyuki Sawai
 • Hitoshi Jinno
 • Kota Miyazumi
 • Tsutomu Morimoto
 • Yuji Yoneda
 • Masaki Saji
 • Masafumi Yamamoto
 • Akira Murai
 • Makio Takeuchi
 • Yoshiyuki Hiraga
 • Toshio Ashida
 • Hideki Maruoka
 • Shigeki Morita
 • Katsumi Kawahara
 • Shoji Uehara
 • Hiroaki Ueda

Find out more in your region.

Global Locations

Go To Page Top